Wynajem szafek szkolnych 2022 / 2023

ZASADY NAJMU SZAFEK UBRANIOWYCH

I SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW

w CMS w roku szkolnym 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 1-3

Najem szafki 100zł/rok

Klasy 1-3 SSP są wyposażone w zamykane szafki ubraniowe w ilości wystarczającej dla wszystkich uczniów. Szafki znajdują się przy salach przeznaczonych do zajęć w klasach 1-3, na I piętrze. Każdy rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest wnieść roczną opłatę za udostępnienie szafki na cały rok w wysokości 100 zł na konto Rady Rodziców do 25 września.

Zasady używania szafek ujęte są w Regulaminie używania szafek, który należy podpisać przy odbiorze kluczyka.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na zakup nowych szafek lub innych elementów wyposażenia szkoły służących celom wychowawczo-edukacyjnym.

UWAGA: w związku z obowiązkową opłatą za najem szafek – dla uczniów klas 1-3 zostaje obniżona wpłata na Radę Rodziców o 50% i wynosi nie 100 zł a 50 zł/rok (za jednego ucznia).

Konto Rady Rodziców

PL  50 1240 3927 1111 0010 2875 0043        Bank Pekao SA

Tytuł: imię i nazwisko dziecka, klasa, szafka

 

 

ZASADY NAJMU SZAFEK UBRANIOWYCH

I SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW

w CMS w roku szkolnym 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-8 SSP oraz LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Najem szafki 100zł/rok

Szafki ubraniowe dla klas 4-8 SSP oraz klas 1-4 LO znajdują się na parterze w szatni. Ilość szafek jest mniejsza od ilości uczniów, w związku z tym o dostępności szafek będzie decydować kolejność zgłoszeń = kolejność opłat za szafkę.

Cena za najem szafek wynosi 100zł/rok za jednego ucznia (za jedną szafkę). W przypadku rodzeństwa, które uczęszcza do naszej szkoły – najem kolejnej szafki dla rodzeństwa w cenie 50 zł/rok za ucznia.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na zakup nowych szafek lub innych elementów wyposażenia szkoły służących celom wychowawczo-edukacyjnym.

UWAGA: po uiszczeniu opłaty za najem szafek – dla uczniów klas 4-8 i 1-4 LO zostaje obniżona wpłata na Radę Rodziców o 50% i wynosi nie 100 zł a 50 zł/rok (za jednego ucznia).

Konto Rady Rodziców

PL  50 1240 3927 1111 0010 2875 0043        Bank Pekao SA

Tytuł: imię i nazwisko dziecka, klasa, szafka

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK UBRANIOWYCH W CMS Szczecin rok szkolny 2022/2023

 1. Wpłata za najem szafki, oznacza akceptację warunków Regulaminu korzystania z szafek ubraniowych.
 2. Użytkownik szafki zobowiązany jest dbać o jej czystość i estetykę.
 3. Szafki służą do przechowywania książek, zeszytów, strojów sportowych, odzieży wierzchniej itp.
 4. W szafkach nie wolno przechowywać:

– przedmiotów niezwiązanych z koniecznością przebywania w szkole,

– produktów żywnościowych (szczególnie napojów) w stanie i formie umożliwiającym rozlanie, wyciek,

– przedmiotów zabronionych na terenie szkoły zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym CMS,

– brudnej odzieży, mokrych ręczników itp.

 1. Na szafkach oraz w ich wnętrzu nie wolno niczego przyklejać i niczego rysować.
 2. Użytkownik szafki ponosi całkowity koszt naprawy uszkodzeń powstałych z jego winy,       w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zniszczenia.
 3. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki, nowy kluczyk zostanie wydany po uiszczeniu opłaty w wysokości 40 PLN na rachunek bankowy Rady Rodziców.
 4. Użytkownik otrzymuje jeden klucz do szafki. Drugi (zapasowy) znajduje się w szkole.
 5. Zabrania się samodzielnego dorabiania klucza do szafki.
 6. Uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki oraz uprzątnięcia jej:

– na czas ferii zimowych oraz przerw świątecznych;

– na tydzień przed końcem roku szkolnego, a uczniowie klas maturalnych na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego LO.

 1. Kluczyki do szafek należy zdać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

– Klasy 4 LO – 21.04.2023 r.

– Klasy 1-8 SP oraz 1-3 LO – do 16.06.2023 r.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Dyrekcja lub osoba wyznaczona przez Dyrektora, zastrzega sobie prawo kontrolowania zawartości szafek

– szkoła oraz Rada Rodziców nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione szafkach

– w kwestiach nie ujętych regulaminem rozstrzygać będzie Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem CMS.

 

DATA  

 

Numer szafki  

 

Imię i nazwisko dziecka / klasa

 

 

 

Czytelny podpis Rodzica/ ucznia  

 

 

Tagi: