REKRUTACJA

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

UDZIAŁ W PRÓBACH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ JEST OBOWIĄZKOWY

 •  Na hali dziecko, powinno być w stroju sportowym natomiast w hali basenowej dziecko powinno być w stroju kąpielowym, czepku, okularkach i klapkach.
 • Wskazana grupa dzieci, będzie odbierana przez trenera przed wejściem na halę o wyznaczonej godzinie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt mailowy:

Katarzyna Pawlak

kpawlak@cmsmazurska.pl

Marcin Kowalewski

mkowalewski@cmsmazurska.pl

Zapraszamy serdecznie na Dni Otwarte Szkoły!

26 luty 2022

10:30

5 marca 2022

10:30

Na dni adaptacyjne obowiązują zapisy

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły rozpoczyna się 1 marca poprzez stronę naboru:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym odbędzie się w następujących terminach:

07.03.2022

17:30

10.03.2022

17:30

sala gimnastyczna Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40

Zarządzenie nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych oraz klas VII na rok szkolny 2022 / 2023.

 

Obwód szkół podstawowych

REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

Profil pływacki

Profil interdyscyplinarny z elementami sztuk i sportów walki

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły do klas IV rozpoczyna się 1 marca poprzez złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy czwartej Sportowej Szkoły Podstawowej odbędzie się w terminie:

Profil pływacki

Próba sprawności fizycznej na lądzie

18.03.2022

10:35 - 11:25

Sala gimnastyczna Mazurska 40

Próba sprawności na basenie

18.03.2022

12:30 - 14:00

Floating Arena (hol główny basenu) przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie

Profil interdyscyplinarny z elementami sztuk i sportów walki

18.03.2022

16:00

Hala bokserska w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie

W procesie rekrutacji wymagane jest złożenie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia kandydata umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale lub kopią aktualnej karty zdrowia sportowca.

 

Każdy  ma prawo uzupełniać złożone wnioski w terminie do kiedy jest to  wskazane w harmonogramie, należy wskazać wtedy o co złożony wcześniej  wniosek się uzupełnia podając również: imię i nazwisko kandydata, rekrutacja klasa: 4. Dokumenty składa się w zamkniętej  kopercie lub innej dostępnej dla Państwa formie w sekretariacie szkoły. Kompletność złożonych wniosków sprawdza / weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Zarządzenie nr 50/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

 

Obwód szkół podstawowych

REKRUTACJA DO KLAS VII SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

Profil pływacki

Profil bokserski

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły do klas VII rozpoczyna się 1 marca poprzez złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy siódmej Sportowej Szkoły Podstawowej odbędzie się w terminie:

Profil pływacki

22.08.2022

10:00

Floating Arena (hol główny basenu) przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie

Profil bokserski

22.08.2022

17:00

Hala bokserska w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie

W procesie rekrutacji wymagane jest złożenie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia kandydata umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale lub kopią aktualnej karty zdrowia sportowca.

 

Każdy  ma prawo uzupełniać złożone wnioski w terminie do kiedy jest to  wskazane w harmonogramie, należy wskazać wtedy o co złożony wcześniej  wniosek się uzupełnia podając również: imię i nazwisko kandydata, rekrutacja klasa: 7. Dokumenty składa się w zamkniętej  kopercie lub innej dostępnej dla Państwa formie w sekretariacie szkoły. Kompletność złożonych wniosków sprawdza / weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Zarządzenie nr 50/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

 

Obwód szkół podstawowych

Dni Otwarte w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie LOMS mają zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych na Dni Otwarte dla Ósmoklasistów, które odbędą się w dniach:

7-8 kwietnia 2022

13:00 - 16:00

28-29 kwietnia 2022

13:00 - 16:00

W trakcie spotkania goście będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną
na nowy rok szkolny 2022/2023, porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami oraz trenerami.
CMS to mała szkoła w centrum miasta z kameralną atmosferą, gdzie proces edukacyjny z powodzeniem łączy się z realizacją sportowych ambicji uczniów. Treningi prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska a na lekcjach wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

1P - pływanie

liczba uczniów w oddziale: 30

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego – angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to biologia i język angielski.

1P - boks

liczba uczniów w oddziale: 30

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego – angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to biologia i język angielski.

1N - piłka nożna dziewcząt i chłopców

liczba uczniów w oddziale: 30

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego – angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to biologia i język angielski.

1E - e-sport

liczba uczniów w oddziale: 15

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz informatyki, języka obcego nowożytnego – angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to: matematyka, informatyka oraz język angielski.

1S - interdyscyplinarna

liczba uczniów w oddziale: 15

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz biologii, języka obcego nowożytnego – angielskiego. Przedmioty realizowane w rozszerzeniach to matematyka i język angielski.

W nowym roku szkolnym nowością jest klasa sportowa interdyscyplinarna. Uczęszczanie do tej klasy pozwoli uczniowi – sportowcowi połączyć proces dydaktyczny i rozwój sportowy. Charakterystyka pracy w tej klasie zaczyna się od porannych zajęć dydaktycznych, a po południu uczniowie odbywają zajęcia treningowe we własnych strukturach klubów sportowych.
Na zajęciach sportowych w szkole pod okiem trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej uczniowie będą kształtowali cechy motoryczne i doskonalili technikę indywidualną.
Drugą nowością jest profesjonalna klasa dla miłośników gier komputerowych i pasjonatów informatyki klasa e-sportowa. Uczniowie będą mieli większą ilość godzin informatyki, na których będą uczyli się programowania – głównie gier komputerowych, będą uczestniczyli w turniejach e-sportowych, otrzymają wsparcie psychologa sportu, który będzie prowadził zajęcia z zakresu umiejętności pracy w grupie, komunikacji, radzenia sobie z emocjami i stresem, zarządzania czasem.

Terminy składania wniosków

9.05.2022 - 31.05.2022

do godziny 15:00

Złożenie przez kandydata wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

9.05.2022 - 20.06.2022 dla klasy interdyscyplinarnej i klasy e-sport

godz. 15.00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek on-line (odbywa się poprzez stronę naboru).
  • https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/
  • W wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie gdy nie ma innej możliwości ) dopuszczalne jest również dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa. (W szkole będzie udostępniona skrzynka na wnioski na portierni szkoły).
   Pamiętaj!
   Jeżeli wniosek został złożony elektronicznie, oryginał wniosku (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna ) w formie papierowej wraz z załącznikami i innymi dokumentami wymaganymi w postępowaniu rekrutacyjnym należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru dopiero po kwalifikacji kandydatów.
 2. Pisemne oświadczenie podpisane przez co najmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) – zgoda na uczęszczanie dziecka do oddziału mistrzostwa sportowego (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły).
 3. Orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu lub kserokopia karty zdrowia sportowca (oryginał do wglądu).

Dodatkowe dokumenty dla kandydatów do klas mistrzostwa sportowego – pływanie/boks/sporty wodne

 1. Licencja zawodnika wydana przez właściwy związek sportowy.
 2. Zaświadczenie o posiadaniu II klasy sportowej wydane przez właściwy związek sportowy lub pisemna informacja od trenera o poziomie sportowym kandydata.

Dodatkowe dokumenty dla kandydatów do klas mistrzostwa sportowego – piłka nożna chłopców i dziewcząt

 1. Rekomendacja klubu lub trenera na temat poziomu sportowego zawodnika/zawodniczki.

Kandydaci do klasy e- sport składają wyłącznie wniosek, natomiast kandydaci do klasy interdyscyplinarnej do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie z klubu sportowego potwierdzające uprawianie danej dyscypliny.

Dokumenty składa się w zamkniętej kopercie lub innej dostępnej dla Państwa formie w sekretariacie szkoły.
Kompletność złożonych wniosków sprawdza / weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

Pływanie

7.06.2022 - wtorek

11:00 - 11:45

Basen SDS

12:00 - 12:45

Sala sportowa

Pływalnia Floating Arena, sala sportowa i pływalnia ul. Wąska 16, Szczecin

4.07.2022 - poniedziałek

11:00 - 11:45

Basen SDS

12:00 - 12:45

Sala sportowa

Pływalnia Floating Arena, sala sportowa i pływalnia ul. Wąska 16, Szczecin

Piłka nożna dziewcząt

13.06.2022 - poniedziałek

16:00

Boisko ze sztuczną nawierzchnią, ul. Witkiewicza 72, Szczecin

5.07.2022 - wtorek

10:00

Boisko ze sztuczną nawierzchnią, ul. Witkiewicza 72, Szczecin

Piłka nożna chłopców

9.06.2022 - czwartek

12:00

Obiekt Akademii Piłkarskiej Pogoni, boisko ze sztuczną nawierzchnią, ul. Karłowicza 28, Szczecin

14.06.2022 - wtorek

12:00

Obiekt Akademii Piłkarskiej Pogoni, boisko ze sztuczną nawierzchnią, ul. Karłowicza 28, Szczecin

Boks

9.06.2022 - czwartek

17:00

Sala sportowa SDS, ul. Wąska 16, Szczecin

1.07.2022 - czwartek

17:00

Sala sportowa SDS, ul. Wąska 16, Szczecin

ZARZĄDZENIE NR 50/22 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.