REGULAMIN RR

Regulamin Rady Rodziców

Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

 

Na rok szkolny 2023 / 2024

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Rada Rodziców, działająca przy szkole Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie  Mazurska 40, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów tej szkoły.
 2. Rada działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu szkoły i niniejszego Regulaminu.
 3. Zadaniem Rady jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 4. Celem Rady jest partnerskie współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, innymi radami rodziców, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów. Rada Rodziców ma prawo występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art.54.1UoSO).
 5. Zadaniem Rady jest uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki (art.54.2pkt1a,1bUoSO).
 6. Rada opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora(art.54.2pkt.3UoSO),
 7. Wyraża opinię o pracy nauczyciela w związku z oceną jego dorobku zawodowego za okres stażu, Rada może także wnioskować np.: o dokonanie oceny pracy nauczyciela/dyrektora,
 8. Przedstawiciel Rady uczestniczy w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;  oraz w komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania uczniowi, który złożył zastrzeżenie a dyrektor je uznał;
 9. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco – doradczym.

§ 2

 

 1. Rada Rodziców CMS w Szczecinie liczy tylu członków, ile jest oddziałów (klas) w tej szkole.
 2. Rada Rodziców CMS Szczecin wybiera własne władze i posiada własny budżet.
 3. Kadencja Rady trwa rok (od pierwszego spotkania nowej Rady Rodziców – do dnia 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego).
 4. Jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie któryś z jej członków, dopuszcza się wśród rodziców danego oddziału (klasy) zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

Wybory do Rady

§ 3

 

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.(art.53.3UoSO)
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Klasową.
 3. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 2 osoby. O liczebności Rady Klasowej decydują rodzice uczniów danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice lub opiekunowie uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

§ 4

 

 1. Wybory Rad Klasowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 2. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej.

§ 5

 

 1. Wybory Rad Klasowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu (art.53.2pkt.1UoSO)

§ 6

 

 1. Rada Klasowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców (art.53.2pkt1UoSO)
 2. Przedstawiciela Rady Klasowej do Rady Rodziców może też wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Klasowej.

§ 7

 

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady  należy  do obowiązków  ustępującego  Prezydium
 2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady powinno odbyć się nie później niż do końca września każdego roku.

Władze Rady

§ 8

 

 1. Rada wybiera ze swojego grona pięcioosobowe Prezydium w skład którego wchodzą: przewodniczący, 3 członków i skarbnik.
 2. Jeśli w czasie kadencji członek Prezydium Rady zrezygnuje ze swojej funkcji spośród członków Rady dokonywane są wybory uzupełniające skład Prezydium Rady.

§ 9

 

 1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż dwie osoby.
 3. Jeśli w czasie kadencji członek Komisji Rewizyjnej zrezygnuje ze swojej funkcji spośród członków rady dokonywane są wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej.

§ 10

 

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady.
 2. Stanowisko Rady Rodziców reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący, członkowie Prezydium lub wybrani w głosowaniu reprezentanci Rady Rodziców wyłącznie na podstawie Uchwał podjętych przez Radę lub Prezydium Rady.
 3. Prezydium odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń oraz za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 11

 

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
  1. realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
  2. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady.
 2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Posiedzenia Rady Rodziców

§ 12

 

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z 7-dniowym uprzedzeniem,
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora CMS, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 13

 

 1. Przygotowanie programu posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem Prezydium.
 2. Na 3 dni przed posiedzeniem Członkowie Rady otrzymują projekt porządku obrad.
 3. Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego.
 4. W posiedzeniach Rady może brać udział – z głosem doradczym – Dyrektor CMS lub inne osoby zaproszone przez Prezydium – za zgodą lub na wniosek Rady.
 5. Posiedzenia i decyzje Rady są ważne, o ile obecna jest co najmniej połowa członków Rady w pierwszym terminie.
 6. Po upływie 15 min od wyznaczonej godziny zebrania, liczba obecnych członków stanowi quorum uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Rady.

§ 14

 

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania.

Podejmowanie uchwał

§ 15

 

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 3. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Rady ma prawo podejmowania uchwał w imieniu Rady.

§ 16

 

 1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 17

 

 1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

Prawa i obowiązki członków Rady

§ 18

 

 1. Członkowie Rady mają prawo:
  1. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
  2. wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
  3. głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach

Fundusze Rady Rodziców

§ 19

 

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
 2. Źródła funduszy Rady to np.dobrowolne składki, darowizny, dotacje budżetowe, inne.
 3. Tworzenie i realizacja planu finansowego Rady odbywa się zgodnie z Ustawą o Rachunkowości na zasadach księgowości uproszczonej (np.książka przychodów i rozchodów).

§ 20

 

 1. Rada corocznie ustala szczegółowe zasady wydatkowania funduszu w planie finansowym wydatków.

§ 21

 

 1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać: Dyrektor, Rada Pedagogiczna lub Samorząd Uczniowski.

§ 22

 

 1. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza Prezydium Rady Rodziców.

§ 23

 

 1. Rada Rodziców  CMS  posiada  własne  konto  bankowe.
 2. Rada dysponuje zgromadzonymi na koncie środkami poprzez dwie upoważnione osoby, tj: Marta Gorra i Katarzyna Bielawska. Wszelkie płatności dokonywane ze środków Rady Rodziców dokonywane są wyłącznie poprzez przelewy bankowe do realizacji których potrzebne są dwa podpisy upoważnionych osób.

§ 24

 

 1. Wszelkie sprawy nie ujęte tym Regulaminem, regulują wyłącznie Uchwały Rady Rodziców podejmowane zgodnie z dokumentami nadrzędnymi tj. Ustawa o Systemie Oświaty, Statut szkoły, Regulamin Rady Rodziców.

Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  uchwalenia.