DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony :

www.cmsmazurska.pl

Data publikacji strony internetowej:2019-03-01

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-19

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • pliki PDF powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści niedostępne

 

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 2. Niniejsza strona nie posiada dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online);
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
 6. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki;
 7. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Pawlak, adres poczty elektronicznej :sekretariat@cmsmazurska.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:
+48 91 488 52 88 w.11

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowe, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego drogą pocztową lub elektroniczną.
Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego
Adres: ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin
e-mail: sekretariat@cmsmazurska.pl
Telefon: 91 488 52 88.

Dostępność architektoniczna

 

Do siedziby szkoły przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie można dojechać tramwajami nr 1, 5, 11, 12, 2, 3 i 10, oraz autobusem A, B, C i 87. Wymienione środki komunikacji znajdują się w odległości ok. 250 m od siedziby szkoły.
Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Szczecinie znajduje się na stronie:
https:// www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii

 

Opis dostosowań:

 1. Do siedziby Centrum Mistrzostwa Sportowego prowadzi jedno wejście główne od ul. Mazurskiej 40. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Do wejścia głównego, oraz przy trzech pozostałych bocznych wejściach prowadzą schody i brak jest podjazdu dla wózków. O rozkładzie pomieszczeń w budynku informuje dyżurujący przy wejściu pracownik.
 3. W budynku szkoły nie ma instalacji ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a i kontrastowych dla osób słabowidzących.
 4. Brak jest windy umożliwiającej przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje budynku. W całym budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się : e-mail : sekretariat@cmsmazurska.pl tel./fax 91 488 72 22
 6. Na terenie placówki brak jest miejsca wyznaczonego jako parking dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu jest bezpieczna i w sposób bezkolizyjny umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 7. Na teren placówki może wejść osoba z psem asystującym, a jedynymi ograniczeniami są :
 • wyposażenie psa asystującego w uprząż;
 • posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego;
 • zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone przez tego psa szkody.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online i innych rozwiązań technicznych dla osób niedosłyszących

 

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy towarzyszącego im tzw. Asystenta.
 2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM.
 4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 5. Szkoła nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza:
  polskiego języka migowego PJM.