PEDAGOG I PSYCHOLOG

Psycholog i pedagog w szkole CMS mówią jednym głosem: rozumieją i wspierają. Tak, by uczeń miał lub odzyskał wiarę w swoje kompetencje i działał w kierunku coraz większej samodzielności.

Nie udziela porad, nie wyręcza, nie mówi uczniom, jak mają żyć, czy załatwiać swoje sprawy. Za to proponuje mądre pytania, analizę opcji, przyglądanie się konsekwencjom, towarzyszenie w próbach i eksperymentach.

Relacja na pierwszym miejscu!

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 • Zajęcia integracyjne
 • Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, HIV i AIDS),
 • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
 • Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym (mnemotechniki, trening behawioralny)
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli,
 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagao edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Wsparcie psychologa sportu: Trening mentalny, wsparcie przed zawodami, obniżenie pobudzenia startowego, praca nad stresem i presją w sporcie, kontrola emocji w sporcie, warsztaty w klasach, spotkania indywidualne z uczniami, nauczycielami, rodzicami i trenerami.
Zaślepka kadry

mgr Sylwia Giętkowska

Psycholog
Zaślepka kadry

mgr Piotr Dowlaszewicz

Pedagog
Zaślepka kadry

mgr Agata Pielka

Pedagog specjalny

Współpraca z poradnią rejonową:

 

Centrum Psychologiczno Pedagogiczne w Szczecinie

http://www.cpp.szczecin.pl/

 

Projekty :

Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne Pomorze Zachodnie, w ramach którego aktualnie odbywają się zajęcia:

 • dydaktyczno – wyrównawcze
 • logopedyczne
 • zajęcie rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • warsztaty emocjonalno – behawioralne
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym – mnemotechniki