KONKURS „CMS na TIK TOK-u”

Kochani Uczniowie!

Zachęcamy Was do zaangażowania się w promocję Naszej szkoły.
Chcemy w niekonwencjonalny sposób wyjść z ofertą CMS do uczniów szkół podstawowych, poszukujemy nowych form reklamy i prezentacji Naszej szkoły.
To Wy – uczniowie jesteście wizytówką CMS, pokażcie niepowtarzalny klimat tej szkoły, obiekty w których trenujecie, co Wam się podoba. Liczymy na Waszą kreatywność, umiejętności aktorskie, taneczne, wokalne i doskonałą znajomość social mediów.

Bądźcie twórczy, puśćcie wodze fantazji!

REGULAMIN KONKURSU „CMS na TIK TOKU”
organizowanego przez Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs „CMS na Tik Tok-u” organizowany jest przez Dyrekcję, Radę Rodziców I Samorząd Uczniowski CMS
  w Szczecinie.
 2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji TikTok.
 3. Konkurs trwa od 04.04.2022 roku do 13.04.2022 roku.
 4. Sponsorem konkursu jest Dyrekcja i Rada Rodziców CMS w Szczecinie.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez aplikację TikTok. Organizator zwalnia w całości serwis TikTok od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Centrum Sportowego.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica / opiekuna prawnego – załącznik nr 1.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Zasady Konkursu

 

 1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach od 04.04.2022 r. do 13.04.2022 r.
 2. Zadaniem konkursowym jest nagranie 1 minutowego filmu promującego szkołę i klub sportowy oraz przesłanie
  w wiadomości na maila: sekretariat@cmsmazurska.pl z dopiskiem w tytule: „CMS TIK-TOK” oraz dostarczenie wypełnionych załączników do sekretariatu CMS w Szczecinie.
 3. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę filmów promocyjnych.
 4. Uczestnik, przystępując do Konkursu oświadcza, że:
  • jest wyłącznym autorem filmu promocyjnego – załącznik nr 2 lub 3.
  • wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora filmu promocyjnego do czynności związanych z Konkursem i jego promocją.
  • film promocyjny nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich
  • prezentowane treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie – załącznik nr 4 lub 5.

 

§ 4

Nagroda

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.
 2. W Konkursie nagrodzone zostaną 3 najlepsze filmy promocyjne oddzielnie w SSP i LOMS.
 3. Każdy film promocyjny będzie oceniany za oryginalność i kreatywność. Każdy członek komisji będzie oceniał prace indywidualnie, przyznając punkty.
 4. Najlepsze filmy zostaną nagrodzone!

 

§ 5

Prawa autorskie

 

 1. Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając film promocyjny Uczestnik przekazuje prawa autorskie do filmu promocyjnego Organizatorowi Konkursu.
 2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na: wprowadzanie filmu promocyjnego do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych, zamieszczanie filmu promocyjnego w internecie, na stronach Organizatora oraz w serwisach społecznościowych związanych z Organizatorem, publiczne udostępnianie, wykorzystanie filmu promocyjnego we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych filmów promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim i tablicy Samorządu Uczniowskiego na III piętrze.