Deklaracji Dostepności - Strona internetowa Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.

Przejdź do treści
   Deklaracja Dostępności
  
Oświadczenie w sprawie dostępności
 
Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony :
www.cmsmazurska.pl
Data publikacji strony internetowej:2019-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-30.
 
Status pod względem zgodności
  
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań lub wyłączeń wymienionych poniżej:
·         brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
·         brak opisów alternatywnych grafik,
·         brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
·         pliki PDF powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
·         pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
·         część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Treści niedostępne
 
1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne
   cyfrowo w całości;
2. Niniejsza strona nie posiada dostępności tłumacza języka migowego za    
   pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
3. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online);
4. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
5. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
6. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
7. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki;
8. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.
  
Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
  
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest  Iwona Balcer, adres poczty elektronicznej :sekretariat@cmsmazurska.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:
 
+48 91 488 52 88 w.15
  
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowe, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl.
  
Postępowanie odwoławcze
 
W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego drogą pocztową lub elektroniczną.
Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego
Adres: ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin
e-mail: sekretariat@cmsmazurska.pl
Telefon:  91 488 52 88.
  
Dostępność architektoniczna
  
Do siedziby szkoły przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie można dojechać tramwajami nr 1, 5, 11, 12, 2, 3 i 10, oraz autobusem A, B, C i 87. Wymienione środki komunikacji znajdują się w odległości ok. 250 m od siedziby szkoły.
Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Szczecinie znajduje się na stronie:
https:// www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii
  
Opis dostosowań:
  
1. Do siedziby Centrum Mistrzostwa Sportowego prowadzi jedno wejście główne od ul. Mazurskiej 40. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 
2. Do wejścia głównego, oraz przy trzech pozostałych bocznych wejściach prowadzą schody i brak jest podjazdu dla wózków. O rozkładzie pomieszczeń w budynku informuje dyżurujący przy wejściu pracownik.
  
3. W budynku szkoły nie ma instalacji ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a i kontrastowych dla osób słabowidzących.
 
4. Brak jest windy umożliwiającej przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje budynku. W całym budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
  
5. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się : e-mail : sekretariat@cmsmazurska.pl tel./fax  91 488 72 22
 
6. Na terenie placówki brak jest miejsca wyznaczonego jako parking dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu jest bezpieczna i w sposób bezkolizyjny umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
  
7. Na teren placówki może wejść osoba z psem asystującym, a jedynymi ograniczeniami są :
- wyposażenie psa asystującego w uprząż;
-  posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego;
- zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone przez tego psa szkody.
  
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online i innych rozwiązań technicznych dla osób niedosłyszących
 
1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy towarzyszącego im tzw. Asystenta.
2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM.
4. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
5. Szkoła nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza:
polskiego języka migowego PJM,
 
 
 

Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40
70-424 Szczecin
sekretariat@cmsmazurska.pl
+48 91 488 52 88
Wróć do spisu treści